Instytut badawczy i jego oferta

Instytut badawczy i jego oferta

Funkcjonujące w konkurencyjnej gospodarce przedsiębiorstwa podejmują decyzje związane ze swoją działalnością. Jest to związane z ryzykiem, iż wybrana droga działań, która jest praktycznie zawsze związana z inwestowaniem, nie przyniesie korzyści. By zmniejszyć to ryzyko, wskazane jest poprzedzenie procesu decyzyjnego zgromadzeniem oraz przeanalizowaniem wiadomości na temat aktualnej sytuacji – popytu, aktualnego rynku oraz konkurencji. Prowadzenie tzw. badań marketingowych, proponują wyspecjalizowane instytuty badawcze, interesujące się tak rynkami konsumenckimi, jak i biznesowymi.

Istota działalności instytutu badawczego

Instytuty proponujące przeprowadzanie badań marketingowych uskuteczniają rozmaite działania pozwalające na zgromadzenie jak najbardziej precyzyjnych danych na zagadnienia interesujące klienta. Celem ich może być przykładowo określenie poziomu rozpoznawalności marki, skuteczności podjętych akcji promocyjnych bądź też sposobu postrzegania produktu niedawno wprowadzonego do sprzedaży. To najczęściej dostarczane klientom informacje, są to jednak tylko niektóre z wielu danych analizowanych w ramach badań rynku, popytu i konkurencji, a także mocnych i słabych stron samej firmy. Na bazie zebranych danych klient może podjąć decyzję, co zmienić w swojej strategii, czy zwiększyć zatrudnienie, bądź też oszacować, czy powinien rozpocząć szerszą działalność lub szukać kolejnych rynków zbytu. By móc przedstawić swemu klientowi miarodajne dane, instytut badawczy stosuje zwykle wiele metod równocześnie. Te najczęściej wykorzystywane to wywiady z konsumentami i przeprowadzanie ankiet przez telefon lub internet. Instytut badawczy gromadzi informacje, przetwarza je i analizuje, czasem udziela również odpowiednich rekomendacji.

W jakich przypadkach takie badania są konieczne?

W dobie ogromnej konkurencyjności każda decyzja podejmowana przez firmę musi być poprzedzona solidnymi badaniami marketingowymi, gdyż projektowanie strategii marketingowej i wdrożeniowej pochłania duże środki finansowe. Przedsiębiorstwo powinno zatem posiadać rzeczywiste podstawy do tego, by móc uważać, że poczynione przedsięwzięcia okażą się właściwe. Badania marketingowe są zatem bardzo potrzebne, gdy planuje się otworzyć firmę, zmienić obszar jej działalności, zwiększyć rynek zbytu bądź wprowadzić do sprzedaży nowy produkt. Zbadanie sytuacji jest też niezbędne, kiedy przedsiębiorstwo nie osiąga oczekiwanych zysków (wówczas badania pomogą określić, czym jest to wywołane oraz co należy zmodyfikować), gdy pojawi się mocna konkurencja czy też po wcieleniu w życie nowych strategii (w celu zbadania stopnia ich skuteczności).